fbpx

Waar komt de informatie van de Luisterkind afstemming vandaan?

Lieve Miriam,

Die inzichten die beschreven staan in de Luisterkind afstemming, komen die uit het universum en dan via mij of komen die uit mijn eigen ziel of is dit misschien wel hetzelfde?

Met andere woorden: Waar komt de informatie, verkregen in een Luisterkind afstemming, vandaan?

Ik zal deze vraag beantwoorden puur vanuit mijn eigen, persoonlijk perspectief, dit is dus niet iets wat bijvoorbeeld in de Luisterkind opleiding op deze manier uitgelegd word.

In principe ben je één perfect geheel, gevormd door alle keuzes die je – op bewust of onderbewust niveau – gemaakt hebt in het verleden, in dit leven en in vorige levens.

Maar laten we voor de aangelegenheid deze éénheid eens uit elkaar trekken en onderverdelen in de volgende delen:

  • Ziel

  • Hart

  • Verstand

  • Lichaam

Stel je nu voor dat deze vier aspecten samen in één energieveld leven. De aardse incarnatie – in-carne betekent in vlees – zorgt ervoor dat deze delen van jou samen aangetrokken worden door een lichaam. Jouw lichaam. Dit is, gedurende dit leven, het anker van alle vier. Incarnatie betekent dus niet dat alles dat je bent in je fysieke lichaam gepropt zit, maar dat alle aspecten van wat je bent, gedurende dit leven, jouw lichaam als anker heeft.

Stel je nu vier lichamen voor: Het ziel lichaam, het emotionele lichaam (hart), het verstandelijk lichaam en het fysieke lichaam en knoop een groot elastiek om ze heen. Het elastiek symboliseert de verbinding.

Deze vier moeten het er samen mee doen. Een ieder heeft, door de aard van zijn bestaan, een eigen functie:

  • De ziel WEET

  • Het hart VOELT

  • Het verstand DENKT

  • Het lichaam ERVAART

 

De ZIEL

De ziel WEET, omdat de ziel qua energie het vluchtigst is. De ziel is eigenlijk een informatie kanaal dat alle informatie van de drie andere systemen, ongefilterd, het universum inzendt, en die ook informatie vanuit het universum kan ontvangen en, mits er harmonie en éénheid is tussen het hart, verstand en lichaam, deze informatie in het systeem kan introduceren.

Materie is eigenlijk een groep moleculen die door meer of mindere magnetische lading bij elkaar ´kleven´ en daardoor vluchtig of dicht zijn. Hoe hoger de magnetische lading, hoe dichter de materie. De moleculen van je fysieke lichaam hebben bijvoorbeeld een enorm hoge magnetische lading waardoor deze aangeraakt en gezien kan worden.

De energie van de ziel is veel vluchtiger. De ziel WEET. Het staat in verbinding met de Waarheid van ons Universum. Over échte, diepe Waarheid valt niet te twisten, waardoor de ziel niet in strijd kan zijn met zichzelf, in tegenstelling tot het verstand (bijvoorbeeld ik wil wel maar ik durf niet) of het lichaam (ziekte).

Zoals ons lichaam ons verankert met de Aarde, met het fysieke, zo verankert de ziel ons met het Universum, het non-fysieke.

De ziel WEET dat het het leven een proces is en kijkt zwijgzaam en vol vertrouwen toe terwijl wij ons leven ervaren.

Voor de ziel bestaat er geen tijd, tijd is een dichtere energie dat geen grip heeft op de ziel, en daarom staat het daar, wijslijk, te observeren en de richting aan te geven maar laat het aan het verstand over om zelf te besluiten zijn kant op te kijken.

 

Het VERSTAND

Dan komen we bij het verstand. Het verstand DENKT en kan zichzelf verdelen in verschillende partijen.

De gedachten, het lichaam van het verstand, hebben een dichtere magnetische lading dan de ziel, waardoor de moleculen wel in groepjes samen kunnen kleven, maar niet zo´n dichte magnetische lading als het lichaam. Je kunt niet gewoon even je vinger loskoppelen en hem aan je dij plakken, maar je kunt wel een gedachte pakken en deze verbinden met een andere gedachte.

Het verstand is een krachtige energie, juist omdat het zich kan verdelen en daarom op verschillende lagen, tegelijkertijd en schijnbaar onafhankelijk kan functioneren. Hier staat bewust schijnbaar onafhankelijk want het verstand is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met zowel lichaam, hart, als ziel. Dat elastiek hangt nog steeds om onze vier helden heen geknoopt.

Bijvoorbeeld kunnen gedachten op een fysieke manier worden waargenomen in je lichaam door de verankering van het verstand in het lichaam. Er is bewezen dat, als je denkt aan een handeling, bijvoorbeeld het oppakken van een pen, ook al voer je de handeling niet echt uit, alle gebieden in jouw brein geactiveerd worden die nodig zijn om deze handeling te voltooien. Hierbij komen ook alle nodige chemicaliën vrij in je lichaam en zelfs het zenuwstelsel word geactiveerd.

Het verstand kan zichzelf dus scheiden zo vaak als het maar wil. Hierdoor heeft het de mogelijkheid zichzelf te observeren en meningen te vormen over de verschillende aspecten van zichzelf. Dit zou je de innerlijke dialoog kunnen noemen, het geklets dat we allemaal in ons hoofd hebben.

In een harmonieuze situatie zorgt deze innerlijke dialoog ervoor dat het verstand objectief kan zijn door zaken van verschillende kanten te kunnen bekijken.

Elk gescheiden deel van het verstand kan gezien worden als een entiteit op zichzelf. Omdat het de capaciteit heeft om een mening te hebben, bestaat het voort zo lang als het zelf van mening is dat het recht heeft om te bestaan. En omdat het, zolang als het bestaat, vindt dat het recht heeft om te bestaan, zal deze ´entiteit´ ook zijn best doen om zichzelf in stand te houden.

Deze gescheidenheid en variatie in meningen kan, in een disharmonieuze samenleving van de ´entiteiten´ van het verstand voor een interne hiërarchie zorgen, wat bepaalde gedachten en geloven dominant maken en anderen naar de achtergrond drukken of proberen te drukken.

Omdat het verstand het enige systeem is waarin een hiërarchie mogelijk is, voert het deze politiek, wanneer in disharmonie, ook door naar de andere systemen, of tenminste, dit is wat het probeert te doen.

Het verstand probeert, wanneer on-harmonieus, ook de ziel te domineren maar de vluchtige vorm van de ziel is te ongrijpbaar voor het verstand. Daarom, in plaats van het te bevechten, negeert het het gewoon. In de ergste gevallen, negeert het zijn bestaan en het bestaan van het Universum.

Maar het verstand krijgt de andere systemen wel in de ban van de hiërarchie. Het verstand, het hart en het lichaam zijn in conflict met elkaar en voelen zich afgescheiden van de ziel. De ziel zorgt ervoor dat we ons verbonden voelen met het Universum, met het Al, maar doordat de het verstand de ziel negeert, ervaren we deze éénheid niet, waardoor we ook in conflict raken met onze omgeving.

De enige manier van communiceren dat het hart en het lichaam hebben is protesteren. De manier van het lichaam om te protesteren is pijn en ziekte. De manier van het hart om te protesteren is door het uitzenden van ongelukkige gevoelens.

In dit geval, als we ons weer inbeelden hoe deze vier delen van ons bij elkaar staan met een elastiek om zich heen geknoopt, kunnen we ons voorstellen dat er chaos bestaat binnen het elastiek. De verschillende entiteiten van het verstand ruzieën met elkaar, het lichaam wil niet meewerken en het hart wil de andere kant op. En de ziel staat daar maar stil te staan, die beweegt niet.

 

Het HART.

Het hart VOELT. Hart en Verstand hebben een vergelijkbare magnetische dichtheid, zo lang als het geheel in een staat van harmonie verkeert. Het hart staat ook in nauwe verbinding met de omgeving en andere mensen, waardoor de emoties zowel door de omgeving als door het verstand veroorzaakt en bewogen kunnen worden.

Wanneer er geen gehoor word gegeven aan de behoeftes van het hart, zal het hart, met zijn gevoelens van ontevredenheid en angsten er alles aan doen om zich te laten horen. Vaak is de reactie van het verstand dan het negeren van de signalen van het hart. Of het gaat overdenken wat het kan doen om het ongemak op te lossen. Helaas is het verstand vaak te druk met zichzelf bezig om stil te worden en simpelweg te luisteren, wat is wat het hart juist nodig heeft.

Het hart heeft zijn eigen waarheid en zijn eigen behoeftes. Deze behoeftes van het hart komen eigenlijk altijd op de zelfde basisbehoeftes neer: De behoefte aan liefde, contact, vertrouwen en groei.

Wanneer er geen gehoor word gegeven aan de behoeftes van het hart, zal het hart, met zijn gevoelens van ontevredenheid en angsten er alles aan doen om zich te laten horen. Vaak is de reactie van het verstand dan het negeren van de signalen van het hart. Of het gaat overdenken wat het kan doen om het ongemak op te lossen. Helaas is het verstand vaak te druk met zichzelf bezig om stil te worden en simpelweg te luisteren, wat is wat het hart juist nodig heeft.

 

Het LICHAAM

Dan is er het lichaam. Het lichaam BELEEFT en REAGEERT op de informatie die vanuit de omgeving, het verstand of het hart komt. Wanneer de boodschappen vanuit het verstand of het hart harmonieus zijn, is er een eveneens harmonieuze samenwerking tussen de systemen wat maakt dat het lichaam gezond is en goed functioneert.

Wanneer de berichten vanuit het verstand of het hart echter disharmonieus en incoherent zijn, weet het lichaam, waarvan het de taak is te reageren op de signalen die het ontvangt, niet meer welke kant het op moet. Het probeert alle tegenstrijdige boodschappen tegelijkertijd uit te voeren wat voor disharmonie in het lichaam zorgt.

Net zoals het verstand zich tegen kan werken, gaat ook het lichaam zich tegenwerken en ziekte ontstaat.

Het geheel.

We hebben nu het geheel uit elkaar proberen te trekken, wat in werkelijkheid onmogelijk is omdat de ziel, het lichaam, het verstand en het hart zo nauw samenwerken en elkaar zo sterk beïnvloeden, dat het bijna onmogelijk is om het één los te zien van het ander.

Feit is, dat de oorzaak van het onbalans tussen de systemen voor zo´n 95% ligt in het verstand door zijn mogelijkheid zich te verdelen en zich tegen de andere systemen te keren.

Dit maakt het verstand echter niet beter of slechter dan de andere. Zoals gezegd, kan het verstand juist een onmeetbaar krachtig deel zijn. Hij kan de wil beïnvloeden, het lichaam helen en informatie downloaden via de ziel.

Wat het verstand nodig heeft is structuur en inzicht. Om het verstand goed te laten werken is er éénheid nodig en mag er aandacht besteed worden aan de behoeftes en signalen van het hart, het lichaam en de informatie die vanuit het Universum, via de ziel het systeem binnendringt.

Hoe meer éénheid in het systeem, hoe meer balans, hoe gezonder het systeem, hoe gelukkiger de persoon en hoe meer energie de persoon heeft.

We kunnen ons nu voorstellen dat onze vier delen met het elastiek om zich heen in een mooie lijn staan. Het lichaam vooraan, de verbinding met de Aarde, dan het hart en het verstand, en dan de ziel, onze verbinding met het Universum. Het geheel beweegt zich als één enkel wezen, in harmonie met elkaar.

 

Wat heeft dit alles met Luisterkind te maken?

Bij het uitleggen van Luisterkind hoor je mij regelmatig zeggen dat ik in contact treed met jouw ziel of hogere bewustzijn, of dat van je kind. Hiermee wil ik zeggen, dat ik in contact treed met het observerende gedeelte van de ziel dat WEET. Dit deel is puur, wijs, onbevooroordeeld en ongeconditioneerd.

In het gesprek dat ik met jouw ziel heb, komt de informatie naar voren over hoe alle delen van het systeem, dus alle ´entiteiten´ van het verstand, het hart en het lichaam de gang van zaken ervaren.

De ziel zelf ervaart niet, de ziel WEET alleen en observeert. Hierdoor kan het onpartijdig al jouw kanten aan het woord laten.

De Luisterkind afstemming is eigenlijke een brief van de ziel naar het verstand. De ziel observeert en verzamelt alle nodige informatie van het lichaam, hart en de onderbewuste delen van het verstand, en laat mij dit in woorden vatten zodat het verstand het kan interpreteren.

Doordat alle delen van het systeem gehoord worden, ontstaat er automatisch meer harmonie wat maakt dat de energie van het geheel meer gaat stralen. Het verstand wordt ook op zijn plaats gezet door het zich bewust te laten worden van zijn verantwoordelijkheden naar de andere delen van het persoon toe.

Luisterkind is dus enerzijds een proces van het uitbalanceren van energieën en anderzijds een bewustwordings-proces.

Waar onbegrip heerste, heerst nu begrip. Waar chaos heerste, heerst nu vrede. Waar dualiteit heerste, heerst nu éénheid.

In de afstemming hebben het lichaam, het hart en de inferieure (onbewustere) delen van het verstand hun zegje kunnen doen en het bewuste verstand krijgt de kans om dingen te begrijpen en duidelijker te zien. Alles staat in één lijn, verbonden in gelijkheid. Alleen op die manier kunnen we stralen in ons volle potentieel als een prisma die de mooiste kleuren de wereld in schijnt.

Kun je weer terugvallen?

Ja, dat kan. Daarom geeft Luisterkind je een verslag, iets grijpbaars, zichtbaars dat van jou is en wat je terug kunt lezen wanneer je maar wilt.

Het verstand kan alleen begrijpen wat op dat moment in zijn werkelijkheid past. De werkelijkheid is elke dag anders, zeker als je in een transformatie proces zit. Dat maakt dat het teruglezen van een Luisterkind afstemming ook elke keer weer een nieuwe ervaring is.

Daarbij staan er in de afstemming tips, dingen die je kunt doen om te voorkomen terug te vallen of verder te komen in met je proces.

Het is dus, voor een optimale werking van een Luisterkind afstemming, belangrijk dat je de afstemming er nog regelmatig bij pakt en ook de tips die er in staan zo veel mogelijk opvolgt.

Dit is ook de reden waarom ik als gratis extraatje bij de afstemming altijd een affirmatie cadeau doe. De affirmatie is een korte zin, in dit geval een korte beschrijving van de boodschap die het sterkst uit de afstemming naar voren komt. Deze kun je uitprinten en opplakken waar je maar wilt om je te herinneren aan de boodschap van de Luisterkind afstemming. Dit werkt als een geheugensteuntje, zodat je elke dag weer terug kunt naar die éénheid die je via de afstemming hebt mogen ervaren.

Dus samengevat zou je inderdaad kunnen zeggen dat de informatie uit je ziel komt, maar dan wel de Ziel die spreekt voor het lichaam, het hart, de verschillende lagen van het verstand en eventueel ook voor de signalen vanuit het Universum. De Ziel is een vertegenwoordiger die streeft naar éénheid en harmonie en grijpt, in vrijwel alle gevallen, met beide handen de kans vast om dit te bereiken, wanneer deze aangeboden word via een Luisterkind afstemming.

 

 

Heb je ook een brandende vraag? Voel je dan vrij hem te stellen!

[wpforms id=”112″]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *